Page 12 - Atasehir'in Dergisi
P. 12

Ataşehir’in karbon salımını azaltmaya yönelik
    çözüm önerilerini tartıştık ve bir azaltım senar-
    yosu oluşturduk.


    Ataşehir özelinde karbon salınımı ile ilgili
    durum nedir?
    Önce bir tespit yapmamız gerekiyor:
    Ataşehir’de sanayi neredeyse yok. Kısmi olarak
    Ferhatpaşa’da ve Bostancı Oto Sanayi Site-
    si’ndeki bazı işletmelerden söz edebiliriz. Bun-
    ların dışında ticari ve konut yerleşimleri olan bir
    ilçeyiz. Ölçümlerde de sera gazının bina ve ula-
    şım kaynaklı olduğunu saptayabiliyoruz.

    ‘‘HAYATI DAHA İYİ, DAHA GÜZEL VE BİR-
    LİKTE YAŞAYABİLİRİZ’’


    Dolayısıyla en büyük rol Ataşehir’de yaşa-
    yanlara mı düşüyor?
    Evet, üstelik süreç artık gerçekten daralıyor.
    Hem yerel hem ulusal ölçekte iklim değişikliğiy-
    le mücadele adına çok ciddi önlemler alınması
    gerekiyor. Bazı davranış alışkanlıklarımızı hem
    bireysel hem toplum hem de kurumsal olarak
    değiştirmemiz zorunlu.
    Dünya ısınıyor, ısındıkça da dengesi bozulu-
    yor. Buzullar eriyor, seller artıyor, ekolojik den-
    ge yerle bir oluyor. Başka gidecek bir dünyamız
    olmadığına göre hızla önlemler almamız şart.
    Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve artık
    tüketmek yerine üretmeyi ve sürdürmeyi sağla-
    mamız gerekiyor. Kaynağından atığımızı azalt-
    mamız lazım. Sıfır atık, bir yaşam biçimi halin-
    de hayatımıza işlemeli. Bu hayatı daha iyi, daha
    güzel birlikte yaşayabiliriz. Bunun yolu var!


    Çalıştayda bu kapsamda neler yaptınız?
    Özellikle kurum içi paydaşlarımız olan Park ve
    Bahçeler, Fen İşleri ve Strateji Müdürlüklerimiz
    büyük katkılar sundular. Belediyemiz bünye-
    sinde bulunan müdürlükler, ilçemizdeki diğer
    bileşenler ve İBB yetkilileri ile iş birliği içinde,
    bütüncül bir çalışma anlayışıyla adım adım Ata-
    şehirimizi daha yeşil bir geleceğe nasıl taşıya-
    cağımızı tartıştık ve yol haritaları çıkardık. Sade-
    ce bu birlikteliğin oluşması bile çok kıymetli bir
    kazanım.


    Peki bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksi-
    niz?
    Çalışma gruplarının belirlemiş olduğu Ataşehir’in                                                        11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17