Page 11 - Atasehir'in Dergisi
P. 11

ÇEVRE


                ATAŞEHIR’DEN
                 YEŞİL İŞ BİRLİĞİ!


        Ataşehir Belediyesi yeşil bir gelecek için çalışmaya ve ülkemizdeki tüm yerel

         yönetimlere öncülük eden modeller geliştirmeye devam ediyor. Belediyemiz

       öncülüğünde düzenlenen ve pek çok paydaşın katıldığı, “Ataşehir Sürdürülebilir

             Enerji Eylem Planı Çalıştayı” da bu kapsamda gerçekleşti.


                           Hazırlayan: Deniz Üreyil
      Ataşehir Belediyesi kurulduğu 2009 yılından bu   Planı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay sonrası Ata-
      yana, sadece ilçemizde yaşayan insanlar için    şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
      değil, tüm canlılar için temiz, sağlıklı ve konfor- dürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal’dan bilgi aldık.
      lu bir yaşam oluşturmayı ve bunu sürdürülür
      kılmayı amaç biliyor. Bu kapsamda; Mavi Ka-    Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı
      pak, Yeşil Pota Temiz Doğa, Otizmin Farkın-     Çalıştayı’nın amaçlarından söz edebilir mi-
      dayız Geri Dönüşümle Yanındayız, Pes Doğ-      siniz?
      rusu Bez Doğrusu, Ataşehir Bizi Geri Dönü-     İklim değişikliğiyle mücadele alanında gerçek-
      şüme Götür, Doğanın Pili Bitmesin, Çöpler      leştirdiğimiz çalışmaları, uluslararası bir platfor-
      Çiçek Olsun, Geri Dönüşmez Filmler gibi       ma da taşımak için Avrupa Komisyonu tarafın-
      birçok proje geliştirdi, kampanyalar yaptı.     dan başlatılan İklim ve Enerji için Belediye Baş-
      İstanbul’da hava kalitesini ölçmek ve değerlen-   kanları Sözleşmesi’ne taraf olduk. Sözleşme
      dirmek amacıyla mobil hava kalitesi istasyonu    uyarınca 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını
      kuran tek ilçe de yine Ataşehir oldu.        yüzde 40 azaltmak için çalışıyorduk. Ancak Av-
      2011 yılında “İklim Dostu Kentler Kampanyası”   rupa Komisyonu bu oranı revize ederek, hedef-
      çerçevesinde ilçeye ait sera gazı envanteri he-   leri yüzde 50-55 civarına yükseltti. Bu kapsam-
      saplama çalışmaları başlatıldı. Geçen ay da bu   da, ‘‘Enerji ve Sera Gazı Salınımı Azaltım Eylem
      kapsamda Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem    Planı’’na bir zemin oluşturuyoruz. Çalıştayda da   10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16